„Neo Montessori School – sukces zaczyna się w przedszkolu.”


Pod taką nazwą w naszym przedszkolu realizowany jest projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, na lata 2014- 2020 w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10,1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR

Celem głównym projektu jest stworzenie i funkcjonowanie 14 nowych miejsc w już istniejącym przedszkolu Montessori w Myślenicach w okresie 01.07.2017r. – 31.08.2018r. Realizacja celu odbywać się będzie poprzez zapewnienie odpowiednich warunków lokalowych dla dzieci w wieku 2,5-6 lat, organizacji zajęć dodatkowych wyrównujących stwierdzone deficyty oraz realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Do kogo kierowany jest projekt?


Uczestnikami projektu jest 14 dzieci w wieku 2,5 – 6 lat, w tym dzieci z niepełnosprawnością (z orzeczeniem lub opinią Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej) z terenu województwa małopolskiego – Gminy Myślenice. Przedszkole dostosowane zostało do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.


Termin realizacji: VII 2017 – VIII 2018

Wartość Projektu: 289 880,08 zł

Wartość dofinasowania: 246 398,06 zł

Biuro Projektu

Neo Montessori School Sp. z o.o.
Ul. Średniawskiego 27 
32-400 Myślenice

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.